2010 တုန္းက ဗီယက္နမ္ ျပည္ထဲေရးက ေကာင္မေလး

http://sh.st/aIriS 
http://sh.st/aIriS
http://www.cumflow.net/
video video