ေလးျဖဴ ဒုိင္ယာရီ

ဆုိက္ေသးရွိတယ္ဆုိက္ေသးရွိတယ္ ၾကဳိက္ရာေဒါင္းသြားပါ။
ဒိုင္ယာရီဆုိက္ေသး.rar  

 ဒုိင္ယာရီဆုိက္ၾကီး.ZIP