ေဆာက္ရမ္းကံေကာင္းတဲ႔ ရုပ္ေျဖာင္႔ငနဲ အပုိင္း ၃(ပရီမီယမ္)