မူးေနတဲ႔ေစာ္ေတြကုိ လုိးတဲ႔ ဟုန္းမိတ္(ပရီမီယမ္)


http://sh.st/puTcG http://sh.st/puTcJ http://sh.st/puTcK http://sh.st/puTcL http://sh.st/puTcZ http://sh.st/puTcX http://sh.st/puTcC http://sh.st/puTcV http://sh.st/puTcB http://sh.st/puTcN http://sh.st/puTcM http://sh.st/puTc1 http://sh.st/puTc2 http://sh.st/puTc3 http://sh.st/puTc5 http://sh.st/puTc7 http://sh.st/puTc8 http://sh.st/puTv0 http://sh.st/puTve http://sh.st/puTvt
လုံးဝ ဟုန္းမိတ္အစစ္ေတြခ်ည္းပါပဲ မူးေနတဲ႔ ေစာ္ေတြကုိ မုဒိမ္းက်င္႔တဲ႔ ကားေတြပါ။ေဒါင္းျပီးသိမ္းထားပါ။