ဖင္နဲ႔ရင္နဲ႔က လီးကုိ တစ္ဟုန္ထုိးတက္သြားေစတယ္။

 http://sh.st/aWw4X
video