ပုိက္ဆံယူျပီး မ်က္ႏွာေပးမလွတဲ႔ ေတာင္ငူသူ

http://sh.st/aIiic
http://www.cumflow.net/
video
သႏၱာတဲ႔ဗ်ာ တစ္ေရွာ႔ ၅၀၀၀၀ ပါတဲ႔ ဒီပုံၾကီးနဲ႔။ကုိမ်ဳိးပဲ ေပးပုိ႔ပါတယ္။ေက်းဇူးပါ..။