တရုတ္ခရုိနီၾကီးရဲ႕သား ေမာ္ဒယ္လ္မေလးကုိ မုဒိမ္းက်င္႔