ရက္စက္လိုက္တာ
လက္ပေတာင္းေတာင္သတၴဳသိုက္မွာ
တန္ဖိုးၾကီးမားေသာေရြေငြပမာဏမ်ား
စြာပါဝင္ျပီးစမ္းသပ္တူးေဖာ္သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၄၃၀ ႏိူင္ငံသားတစ္ဦးစီ
ကိုေပးႏိူင္တဲ့ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္
သထၴဳသိုက္က ေရြေငြေၾကးေတြရဲ ့တန္ဖိုးကႏိူင္ငံသား
သန္းေျခာက္ဆယ္လံုးကို ေဝငွေပးႏိူင္။
မျပီးဆံုးႏိူင္ေသးတဲ့လက္ပေတာင္းအေရးခင္း
နဲ ့ပတ္သက္ျပီး စီမံကိန္းမစတင္မွီမွာပဲ သုေတသန
ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့စရင္းစယားေတြအရဆိုရင္
သန္းေျခာက္ဆယ္ႏိူင္ငံသားအားလံုးကိုတစ္ဦးလွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၄၃၀ဆီေဝငွေပးႏိူင္ေလာက္
တယ္လို ့သုေတသနညြန္းကိန္မ်ားကဆိုပါတယ္။ဒါေပ
မဲ ့အဲဒီသုေတသနလုပ္စဥ္ကပါဝင္ခဲ့တဲ့ျမန္မာအဂၤ်င္နီ
ယာေတြဟာယခုအခါမွာ အသံုးျပဳျခင္းမရွိပဲေခ်ာင္ထိုး
ထားခံခဲ့ရပါတယ္။လက္တစ္ေလာရပ္နားထားတယ္
ဆိုေပမဲ့ တစ္ေန ့မေရာက္ရင္ပဲေျမစာပံုေတြကမမွတ္မိ
ေလာက္ေအာင္ပဲ အသည္းသန္လုပ္ေနျပီး အစိုးရအဖြဲ ့
ကေတာ့ေတာင္ေပၚမွာရွိတဲ့ဘုရားနဲ ့သိမ္ကိုေရြ ့ေျပာင္း
ဖို ့ပဲက်ိဳးစားေနတာသိရပါတယ္ ။ေဒသခံေတြရဲ ့လယ္
ယာေျမမ်ားစြာ သိမ္းဆီးေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးေပမဲ ့လည္း
သထၴဳသိုက္လို ့သာသိၾကေပမဲ့တန္ဖိုးနဲ ့အက်ိဳးျမတ္ကို
ေတာ့အစိုးရပဲသိႏိူင္မွာပါ သုေတသနျပဳလုပ္ထြက္ခ်က္
မွ ုအရႏိူင္ငံရွိလူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္စလံုးကိုတစ္ဦး
ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေလးရာ့သံုးဆယ္ဆီေဝငွေပး
လို ့ရႏိူင္ပါတယ္။
ျပစ္ပယ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားခံရတဲ့လြန္စြာတန္ဖိုးၾကီးတဲ့
ေရြ(Au)ႏွင့္ေငြ (Ag)တို ့ပါဝင္မွ ု။
လက္ပေတာင္းေတာင္အတြက္ စိန္လြန္တြင္းေပါင္း
(Diamond Drill Holes) (143)တြင္း|စုစုေပါင္းအနက္
၃၁၂၈၅,၇မီတာတူးေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၁၉၈၃ခုႏွစ္ ယူဂိုစလားဗီးယားႏိူင္ငံ (RTB-BOOR)မွ
လက္ပေတာင္းေတာင္ သတၴဳသိုက္အတြက္
သတၴဳရိုင္းတန္ခ်ိန္ေပါင္း။ =၁၈၆-သန္း
ေၾကးနီပါဝင္မွ ု(Cu)%. =၀.၆၆%
ေရြပါဝင္မွ ု (Au) ppm. =၃.ppm
ေငြပါဝင္မွ ု(Ag) ppm. =၃.ppm
ပါဝင္တဲ့သတၴဳကိုစီစစ္ တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။။
အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၼဏီ Report တြင္ စာမ်က္နာ(၇၈)တြင္
ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင္ငံ RTB -BOR Report ကို
ကိုးကားျပီး လက္ပေတာင္းေတာင္သတၴဳသိုက္တြင္
ေရြ(Gold)ပါဝင္မွ ု =၀.၄၁ -gm/ton
ေငြ(Silver)ပါဝင္မွ ု =၂.၀၅ -gm/ton
ဟူေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ လက္ပေတာင္းေတာင္တြင္
ပါဝင္ေသာသတၴဳသိုက္အတြက္ ေရြ(Gold)ေငြ(Sliver)
ကိုတြက္ခ်က္ပါက
ေရြ(Gold). = ၆၀၅.၉၈ တန္
ေငြ(Sliver). = ၃၀၂၉.၉ တန္
လက္ရွိေရြႏွင့္ေငြတန္ဖိုး တြက္ခ်က္ပါလွ်င္
ေရြ (Gold) တန္ဖိုး။ =၂၃၈၈၅။ Million US$ႏွင့္
ေငြ (Sliver)တန္ဖိုး။ = ၁၉၀၃-Million Us $
လက္ပေတာင္းေတာင္အတြက္ ေရြ Gold ေငြ Sliver
တို ့၏စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ၂၅၇၈၉-Millionရရွိပါသည္။
လူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္ရွိေသာက်ေနာ္တို ့ႏိူင္ငံသား
အားလံုးတစ္ဦးလွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၃၀ဆီ
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
တန္ဖိုးၾကီးမားေသာေရြေတြကိုေၾကးႏွင့္ဖံုးကြယ္ယူေဆာင္
သြားေလသလား။
တစ္ေနရာရာတြင္ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသေလာ။
နုိင္ငံေတာ္မွ စီစစ္စည္းစားသင့္ပါသည္။ႏူိင္ငံေတာ္အတြက္
သစ္ေတာမ်ားသည္။ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရယူႏိူင္ေသာ္လည္း
သတၴဳသိုက္မ်ားမွာမည္သည့္အခါမွျပန္လည္ရရွိႏိူင္ေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။ေခတ္မွီတိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ယေန ့ေခတ္
တြင္လြန္စြာတန္ဖိုးၾကီးေသာေရြေငြတို ့ကိုမထုတ္ယူပဲေၾကး
ထုတ္ယူေနျခင္းကိုျပန္လည္ရွာေဖြစီ
စစ္ စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။ ။
သတင္းအခ်က္လက္ရယူေပးေသာဆရာႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား
အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ။
========================
Credit To>Nyein Zaw Thann< Thanks