အရမ္းတန္ဖုိးရွိမဲ႔ပစၥည္းေနာ္ (ပုံကုိၾကည္႔ပါ)

http://sh.st/aPX7W
http://www.cumflow.net/
ဓါတ္ပုံမွွာ ဆုိက္ဘယ္ေလာက္ၾကီးတယ္ဆုိတာကုိ ေရးထားတယ္
ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲဆုိတာကုိ ေရးထားတယ္
ဖုိင္နာမည္ကုိ ေရးထားပါတယ္။