အိမ္ေဖာ္မေလးကုိလူၾကီးေတြမသိေအာင္ ႏွမ္းဆီစြတ္လုိးတယ္။