ဆုိက္ၾကီးတယ္ ပရီမီယမ္ကားမုိ႔လုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေဒါင္းလုဒ္ခ်သြားပါ(ပရီမီယမ္)