ကင္မရာ ဆက္တင္ေလး လုိတာက လြဲရင္ သိပ္ကုိ ဟုန္းမိတ္ဆန္တယ္။

video