ေကာက္ရုိးပုံနားမွာ ခုိးလုိးလုိက္တယ္။

video
http://www.solidfiles.com/d/0f2478df82/kaut_yoe.flv