ေဆာက္ဖုတ္သူခုိး ၁၇

video
http://www.solidfiles.com/d/24049c9d19/SV169.mpg