ျငိမ္႔ျငိမ္႔ေညာင္းေညာင္းေလး

video
http://www.solidfiles.com/d/5b396485cd/dotekyimaung_(122).mp4