ထုိင္းေက်ာင္းသူေဆာက္ဖုတ္ ၂၈

video
http://www.solidfiles.com/d/1f90b00381/