ေနာက္ကေနေဖာက္ခြဲတယ္

video
http://www.solidfiles.com/d/87d1acde67/