ဒီကားကုိေတာ႔ေဒါင္းသြားပါတင္ရင္ဘန္းခံရပါမယ္။

ေစာ္ကုိေသြးထြက္ေအာင္ မုဒိမ္းက်င္႔ျပီး အက်ပ္ကုိင္ဖုိ႔ ဗီဒီယုိရုိက္ခဲ႔တယ္။ ေဒါင္းသြားပါ။
သူမ်ားေတြရွယ္ေတြတင္ေနၾကလုိ႔ကုိယ္လည္းတင္ၾကည္႔တာေၾကာက္လည္းေၾကာက္သား ဇစ္ဖုိင္ကုိ ပါ႔စ္ေဝါ႔ ခံထားပါတယ္၊ ေန ကုိအဂၤလိပ္လုိရုိက္ထည္႔လုိက္ပါ။ nay ေတာ႔မဟုတ္ဘူးေနာ္
ဒီမွာေဒါင္းလုိက္ပါ