သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com wechat chitthulaylove ကိုပို့ေပးလို ့ရတယ္ေနာ္ဒီဆိုဒ့္
ကိုအရင္ကခ်စ္သူေလးဆိုဒ့့္နဲတူေအာင္လုပ္ေပးမွာ ခ်စ္သူေလး  apk ကိုၿပန္လုပ္ေပးမယ္ TZသတင္းစံုထဲ
ကအတိုင္းခ်စ္သူေလး apk ကိုၿပန္လုပ္ေပးမွာ.....