ကိုကိုညၤိမပံုေတြဘယ္သူမွမၿပနဲ ့ေနာ္ ကိုကို 2
ကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com

wechat   chitthulaylove ေပးပို့နိုင္ပါတယ္