ကိုကိုညၤိမပံုေတြဘယ္သူမွမၿပနဲ ့ေနာ္ ကိုကို
ကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com
wechat   chitthulaylove ေပးပို့နိုင္ပါတယ္