ေမးထဲေရာက္ေနတာၾကာပီးခုမွတင္ၿဖစ္တာ
ကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com

wechat   chitthulaylove ေပးပို့ေပးလို ့ရတယ္ေနာ္......